Gimnazijos tvarkos bei taisyklės

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pedagogų etikos kodeksas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos žmonių evakavimo planas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokomojo dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos saugaus elgesio internete taisyklės

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos vidaus kontrolės politika

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pirmosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 2021-2022 mokslo metų ugdymo proceso organizavimo tvarka (nuo 2022-04-04)