Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys: įtraukusis ugdymas; smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo prevencija; krizių valdymas.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Viešojo pirkimo komisija

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Mokytojų metodinės grupės

Mokyklos krizių valdymo komanda