Tėvams

Elektroninis dienynas https://www.tamo.lt

Informacija tėvams

Tėvų švietimas

Prašymai

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje 
www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

Prašymus dėl priėmimo į gimnazijos 1–8, I-IV klases priima raštinės vedėja: Edita Kod, Tel. (8 5) 2355267, nemeziogimnazija@gmail.com, priėmimo laikas 7.30 – 16.00 val. (pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.)

Prašymo forma dėl priėmimo į gimnazijos 1-8, I-IV klases (pridedama)

Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą. Mokymo sutarčių formos

Vilniaus r. ….. gimnazijos / mokyklos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės organizavimo tvarkos aprašas  (jei yra, pridedama)

Prašymo forma dėl priėmimo į pailgintos dienos grupę (pridedama)

Praleistų pamokų pateisinimas (pridedamos pateisinimų formos dėl ligos ir dėl kitų priežasčių)

Vaikų maitinimas

Visiems mokiniams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje nevertinant pajamų.

Dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ir pirmokui bei antrokui prašymo gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas ir aprūpinami mokinio reikmenimis remiantis Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašais
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/75765a502e9b11e9b66f85227a03f7a3

Dėl paramos elektroniniu būdu galima pateikti prašymus per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) https://www.spis.lt

Mokinių pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4495f8e1850611ecbd43a994b3e2e1cb

Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69fde250840211ecbd43a994b3e2e1cb

Vaiko brandumo mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Profilaktinis vaikų sveikatos tikrinimas, ligų prevencija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/motinos-ir-vaiko-sveikata/pirmine-vaiku-sveikatos-prieziura/profilaktinis-vaiku-sveikatos-tikrinimas

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt
Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt
Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt
E. pilietis https://www.epilietis.eu

Naudinga informacija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Švietimas
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas
www.vrsa.lt/svietimas/133

Ikimokyklinis ugdymas https://www.ikimokyklinis.lt    

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – Tėvams
http://www.mukis.lt/lt/renginiai_tevams.html

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais

Tėvų linija https://www.tevulinija.lt
Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos
Visų reikalas https://www.visureikalas.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt
Bendrasis pagalbos centras https://112.lt
Civilinė sauga https://www.lt72.lt

Socialinė parama: kas man priklauso?
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso