Komisijos, tarybos

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri atstovauja vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir vietos bendruomenei.
Tarybą sudaro (lygiomis dalimis) tėvų (globėjų) atstovai, mokytojai ir bendruomenės atstovai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys: įtraukusis ugdymas; smurto ir patyčių, alkoholio ir tabako vartojimo prevencija; krizių valdymas.

GIMNAZIJOS DARBO TARYBA

Patvirtinta direktoriaus įsakymu
Darbo tarybos pirmininkas
Darbo tarybos nariai:

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi mokytojai bei specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.