Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje atsakinga –
Jolanta Našlėnienė, istorijos vyresn. mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašu
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DBDE27621A2?faces-redirect=true

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi, gimnazijos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją:
* direktorius pavaduotojas ugdymui ar asmuo laikinai skiriamas į šias pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens
* direktoriaus pavaduotojas ūkiui ar asmuo laikinai skiriamas į šias pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba https://www.stt.lt

Kaip pranešti apie korupciją https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425