Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

Gimnazijos / mokyklos pagrindinio ugdymo planas

Skambučių tvarkaraštis

Mokinių atostogos 2022-2023 m.m.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/Soc._piliet.-veiklos-organiz.-tvarka.pdf

Pagrindinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pagrindinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas