Wizja i misja

Credo szkoły:

 Jestem Człowiekiem, człowiekiem z dużej litery.
 Uczę się + wierzę =  żyję.
Wizja.
Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – trójjęzyczne gimnazjum w Niemieżu, pielęgnująca tradycje i kulturę różnych narodowości .
Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego – placówka wychowawczo-kształcąca zoorganizowana na zasadzie demokratycznej, urzeczywistniająca program nauczania początkowego, podstawowego i średniego w języku litewskim, polskim i rosyjskim, dająca wykształcenie odpowiadające standartom państwowym, maksymalnie zadowalająca potrzeby ucznia w uczeniu się i samorealizacji.
Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego – nowoczesna, zasobna w modernistyczne technologie informatyczne szkoła, w której wychowuje się człowiek o wysokiej moralności, człowiek współczesny, szanujący swój kraj, odpowiedzialny, nie pomniejszający roli własnej kultury i języka ojczystego, wychowany w estetycznym i bezpiecznym środowisku kwalifikowanych i kompetentnych pedagogów, humanizującym i demokratycznym stosunki wzajemne między członkami różnych wspólnot narodowościowych.
Misja
Terazniejsza misja szkoły realizowana jest z powodzeniem. Nauczanie organizowane jest w języku litewskim, polskim i rosyjskim. Przekazywane są podstawowe wartości, na których opiera się życie społeczne, uczniowie są zachęcani uczyć się i szykować się żyć i działać w społeczeństwie, zapewnione jest dobre przygotowanie do dalszych studiów. Jest pobudzana i pielęgnowana twórczość każdego ucznia, uwzględniając jego zdolności, możliwości i ogólny rozwój osobowości, stworzono warunki do podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialności.
Kształcony jest godny obywatel Litwy, rozwijący czucie własnej godności, potrafiący obcować i współpracować, zachęcany jest do harmonijnego rozwoju.
Pomaga się poznać, zrozumieć i poprzeć dziedzictwo historyczne i kulturalne, uświadomić prawa i obowiązki obywatela państwa demokratycznego.
Stworzone są warunki do przyjęcia potrzebnych Europejczykowi możliwości komunikacji językowej, zewnętrzne uwarunkowaną koncepcję kultury zachodu, podstawy moralności.