Švietimo įstaigų higienos normos

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/asr

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2581A7005CA7/asr

Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F/asr

Daugiau teisės aktų galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt