MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ, PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ, PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimas į mokyklą ir perėjimas į kitą mokyklą vykdomas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir  savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281.

2. Ši Tvarka nustato mokinių priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokslo metų pradžioje ir per mokslo metus, perėjimo ir pašalinimo iš mokyklos tvarką, dokumentų priėmimą ir įforminimą.

3. Mokinys, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, o neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias ir gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

4. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami Švietimo, Specialiojo ugdymo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Į mokyklą priimami mokiniai pagal gyvenamąją vietą (savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas). Esant galimybei, priimami ir iš kitų vietovių – atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ar vaikų pageidavimus.

6. Mokiniai priimami mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, pateikiant dokumentą apie mokymosi pasiekimus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

7. Mokyklos vadovai inicijuoja mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su Tvarka.

 

II. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

8. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 5-6 metų vaikai.

9. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Tėvai, norintys leisti vaiką į mokyklą anksčiau, nei jam yra suėję 7 metai, pateikia vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją iš ankstesnės ugdymo įstaigos. Jei vaikas buvo ugdomas namuose ar anksčiau ugdę pedagogai atsisako teikti rekomendaciją, vertinimą atlieka mokyklos psichologas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius. Iškilus neaiškumams dėl vaiko brandumo mokyklai, lygį nustato Mokyklos specialiojo ugdymo komisija arba rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba.

10. Mokiniai į mokyklą priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą, pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą.

 

III. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

11. Mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, baigę pradinio ugdymo programos ir pateikę įrodantį pažymėjimą.

12. Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą.

 

IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

13. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, mokyklos direktoriui pateikęs pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.

14. Mokinys, nebaigęs vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs mokyklos direktoriui prašymą ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

15. Mokinys, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą ir pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie adaptuotos pagrindinio ugdymo programos baigimą, priimamas mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

V. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ ĮFORMINIMAS

16. Mokykloje asmenų prašymai priimami raštinėje, už asmenų prašymų ir kitų dokumentų priėmimą atsakinga raštinės vedėja. Vasaros atostogų metu šiuos veiksmus atlieka vaduojantis asmuo.

17. Asmenų prašymai priimami mokytis pagal pasirinktą programą pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasibaigus mokslo metams iki rugpjūčio 31 d. Esant laisvų vietų klasėse per visus mokslo metus.

18. Prašymą už asmenį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų asmuo prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, vyresni negu 16 metų prašymą pateikia be tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo.

19. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą, kontaktiniai telefonai. Neturintys savo telefono, nurodo kitų asmenų telefoną, kuriuo esant skubiems ir nenumatytiems atvejams, galima būtų susisiekti.

  1. Prašymas mokykloje registruojamas raštinėje.

21. Asmens priėmimas mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas rašytine mokymo sutartimi dviem egzemplioriais. Sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Asmuo laikomas priimtu į mokyklą nuo sutarties pasirašymo dienos.

22. Sutarties egzempliorius pasirašo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius pateikėjui, kitas – mokyklai, sutarties kopija segama į mokinio asmens bylą.

23. Švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokymosi dienos. Sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. Sutarties nuostatos negali prieštarauti Švietimo ir kitiems įstatymams.

24. Sutartis sudaroma visam mokinio mokymosi pagal ugdymo programą laikotarpiui.

25. Sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale.

26. Sudarius sutartį, duomenys apie asmenį įrašomi į mokinių registrą, formuojama mokinio asmens byla.

27. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui. Asmens byloje talpinama: prašymai, mokymo sutarties kopija, išsilavinimo dokumento kopija, gimimo liudijimo nuorašas, specialiųjų poreikių mokinių – epikrizės.

28. Sveikatos pažyma saugoma pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.

29. Mokinių paskirstymas į klases, grupes, srautus įforminamas direktoriaus įsakymu.

30. Direktorius rašo įsakymą dėl mokinių skyrimo į klases ar srautus. Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių, berniukų ir mergaičių skaičiaus santykį, tėvų pageidavimus rinktis mokytoją (esant galimybei), prašymo priėmimo datą.

31. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos, pažyma apie mokymosi pasiekimus.

32. Mokiniui atvykus į mokyklą, išsiunčiamas mokyklai, kurioje mokėsi mokinys, pranešimas apie mokinio atvykimą ir prašoma atsiųsti mokinio asmens bylos kopiją.

33. Mokinys, išvykdamas iš mokyklos, pateikia prašymą dėl išvykimo, pasirašytą tėvų. prašyme nurodoma išvykimo priežastis ir kur mokinys išvyksta tęsti mokslo. Direktorius rašo įsakymą apie išbraukimą iš mokinių sąrašų. Abėcėliniame žurnale daromas įrašas apie mokinio išvykimą.

VI. MOKINIŲ PAŠALINIMAS

 

34. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalėdama užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal

privalomojo švietimo programas, psichologinės, pedagoginės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pagalbos, suderinusi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginė-psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

35. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos. Direktorius, suderinęs su steigėju, vaiko tėvams dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą.

36. Priėmus nutarimą, kreipiamasi į Švietimo skyrių dėl pritarimo.

37. Gavus pritarimą, nelankantis mokinys šalinamas direktoriaus įsakymu.

38. Mokinys, turintys daugiau kaip 16 metų, gali būti pašalintas dėl nepažangumo, mokinio pareigų nevykdymo, mokyklos nuostatų ar vidaus taisyklių pažeidimo, mokyklos tarybai pritarus.

39. Sprendimas dėl šalinimo priimamas mokytojų taryboje, išnagrinėjus taikytas poveikio priemones.