Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Sabina Žukovska,
tel. +370 65971927, el. p.sabina.zukovska@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos sritys:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
 2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei;
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;
 8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;
 9. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 11. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma remiantis šiais teisės aktais:

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pirmosios pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D75E8D9BAEB0/asr

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos https://www.vrcp.lt/ambulatorijos

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre
http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16