Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos vidurinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos 2022-2023 m.m.

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokomojo dalyko, dalyko programos kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/Dalyko-pasirinkimo_keitimo-aprasas.pdf

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1776DF569DAF/asr

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas