Karjeros centras

Karjeros centras

Konsultacijų laikas:

Trečiadienis   14.25-15.10

Ketvirtadienis  14.25-15.10

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Tikslai

1. Padėti mokiniams pasirinkti jiems tinkamas tolimesnes ugdymosi kryptis.

2. Užtikrinti mokinių karjeros planavimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo kokybę.

Uždaviniai

1.Sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų.

2.Skatinti aktyviai kurti savo karjerą.

3.Užtikrinti informacijos profesinį orientavimą ir prieinamumą kiekvienam besimokančiam.

Karjeros kompetencijos:

1. Asmenybės ypatumų pažinimas

2. Karjeros galimybių pažinimas

3. Karjeros realizavimas

4. Karjeros planavimas

Karjeros ugdymo paslaugos apima:

ugdymą karjerai– kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

karjeros konsultavimą– tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

• karjeros informavimą– tai informacijos procesas apie karjeros galimybes.

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Karjeros koordinatorė,

Zinaida Muchlia

Mokinys apsilankęs karjeros centre gali:

—–Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais pasinaudoti;

—–Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

—–Rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.

Dokumentai:

  1. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS
  2. Ugdymo karjerai programa
  3. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)