Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Teisės aktai, reglamentuojantys Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bei pagalbos jiems teikimą:

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2926557049F3/asr

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27/asr

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.37B80BC37360

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Gabių vaikų ugdymas

Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e36423c08e9a11ea9515f752ff221ec9

Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija https://olimpiados.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt