Lietuvos projektai

Projektas ,,Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje“

Mūsų gimnazijoje šių mokslo metų lapkritį baigtas įgyvendinti Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuotas edukacinis projektas ,,Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūrinis paveldas Lietuvoje“, kuriame dalyvavo įvairaus amžiaus ir tautybių mokiniai. Pagrindinis projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su Tiškevičių ir Oginskių giminių kultūriniu paveldu Lietuvoje bei skatinti jaunimo domėjimąsi gimtojo krašto istorija ir kultūra. Vykdant projektą, mokiniai ir jų mokytojos, projekto iniciatorės, Ana Mackel ir Christina Masalska, aplankė Plungės dvarą, priklaususį paskutiniajam Oginskių giminės atstovui Mykolui Mikalojui Oginskiui, grožėjosi Palangos rūmais bei Raudondvario pilies dvaru – ištaigingomis grafų Tiškevičių rezidencijomis. Pažintinių ekskursijų metu jauni žmonės sužinojo apie išskirtinę kultūrinę, meninę ir socialinę Tiškevičių ir Oginskių giminių atstovų veiklą bei jų svarų indėlį į Lietuvos kultūrą. Be to, jaunuoliai plėtė žinias ir tobulino komandinio darbo įgūdžius, dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose (,,Ponų rūmų laisvalaikis“, ,,Žemės atmintis“), rengdami pranešimus. Pasak mokinių, projektas buvo įdomus ir naudingas, nes jie sužinojo nemažai įdomių faktų apie Tiškevičių ir Oginskių giminių atstovus, kurie buvo savo laikmečio novatoriais. Taip pat daugeliui patiko pažintis su dvaro gyvenimo ypatumais. Pažymėtina, kad projekto metu mokiniai dažnai turėjo progą lavinti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius. Apibendrinant, norėtųsi pasidžiaugti sėkmingai įgyvendintu projektu ir galimybe padaryti ugdymą įdomesnį ir patrauklesnį mokiniams.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidėda prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologiniųmokslų priemonėmis“. Iš projekto gamtos priemonės praturtino pradinių klasių ir gamtos mokslų materialinę bazę, suteikia galimybę patobulinti mokinių tiriamąją veiklą.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje 

http://www.vedlys.smm.lt/

Gavome priemones:

Priemonių sąrašas 1

Priemonių sąrašas 2

Projektai 2019-2020 m.m.

Projektai (2009 m. – 2015 m.)

Mūsų gimnazija dalyvauja projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Projektas yra skirtas praturtinti technologijų, dailės, muzikos, biologijos, chemijos ir fizikos materialinę bazę. Gimnazija jau gavo šias priemones:

Iš antro pirkimo pagal projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ gavome:

„Olimpinis mėnuo“