Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Mokinių priežiūros tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis: 
● Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA ir

● Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7008f740329111e4a83cb4f588d2ac1a ,

● taip pat Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64b306c0ba0111eb8c24980b2b0e0fef

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab192f1066de11eca9ac839120d251c4
nustato vaiko, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai (išskyrus vaiką, kuris pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo pradėtas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai), ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimo eigą.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaičiuojamas remiantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7bf8d610608d11e79198ffdb108a3753/asr

Priešmokyklinio ugdymo grupėse vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF

Daugiau informacijos apie priešmokyklinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

Vaiko brandumą mokyklai nustato Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt