Prevencinė veikla

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/Smurto-ir-patyciu-prevencijos-ir-intervencijos-vykdymo-tvarkos-aprasas.pdf

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8B5956EC3A8

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b10c19209a9a11e69ad4c8713b612d0f

Prevencinės programos, kurias įgyvendina gimnazija:

1.SLURŠ programa (Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“) 

2. Programa SAVU KELIU

3. Programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“
Daugiau informacijos apie programų įgyvendinimą ir naudą mokiniams
https://www.vaikolabui.lt

4. UGDYMO KARJERAI programa, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“

5. ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMA (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“)

6. LAISVĖS KOVŲ ISTORIJOS mažiausiai 18 pamokų integruoti į lietuvių k., istoriją ir pilietiškumo pagrindus.

7. LIETUVOS IR PASAULIO REALIJOS, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas.

Daugiau informacijos apie prevenciją
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1
https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/psichologijos-skyrius/prevencija

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

Rekomenduojamos prevencinės programos
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/prevencines-programos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt