Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokinių priežiūros tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

Skambučių tvarkaraštis

Mokinių atostogos 2022-2023 m.m.

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje / mokykloje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55FA64EA6862/asr

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas