Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje veikia neformaliojo švietimo grupės (būreliai).

Neformalus mokinių švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m.

Neformalus mokinių švietimo tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

Neformalus mokinių švietimo tvarkaraštis 2019-2020 m.m.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas
https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1

Be to, gimnazijoje / mokykloje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 
Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr

Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.

Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ba2479b0469a11e7846ef01bfffb9b64

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose mokėjimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d8370f01f6d11ebb0038a8cd8ff585f

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D88A6342B2CC

Nuotolinis ugdymas / mokymas(is)

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaab5c60bc3f11eab9d9cd0c85e0b74

Ugdymasis šeimoje

Vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir gimnazija / mokykla / darželis sudaro mokymo sutartį. Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą gimnazija / mokykla / darželis, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Mokinius konsultuoja, mokomąja medžiaga aprūpina, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertina gimnazija / mokykla / darželis, su kuria sudaryta mokymo sutartis.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70ea08c0c0de11ea9815f635b9c0dcef