Informacija apie egzaminus

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrose programose nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos.

Brandos egzaminai

2022-2023 mokslo metų  Brandos egzaminų tvarkaraštis.
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/BEtvarkarastis-2023.pdf

Informacija apie egzaminus:
https://www.nsa.smm.lt/egzaminai

Brandos egzaminai
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Brandos darbas
https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/brandos-darbas

Brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.759F8EEA8302

Kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0F7850B4E05A

PUPP

2022-2023 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis.
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/PUPP-tvarkarastis-2023.pdf

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E

NMPP

2022-2023 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis.
http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/09/NMPP-tvarkarastis-2023.pdf

Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas http://www.nemezis.vilniausr.lm.lt/wp-content/uploads/2022/10/NMPP_tvarka_22.10.13.pdf