Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta istorijos mokytoja Jolanta Našlėnienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos duomenų apsaugos pareigūną – istorijos mokytoją Jolantą Našlėnienę tel. (8 5) 2355267, Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. el. paštu pranesk@nemezis.vilniausr.lm.lt, duomenu.apsauga@nemezis.vilniausr.lm.lt

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Privatumo politika
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija https://vdai.lrv.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB