Mokyklos veiklos įvertinimas

IšORėS audito ataskaitA
 Mokyklos stipriosios ir tobulintinos sritys
Mokyklos stipriosios pusės:
1. Mokiniams sudaromos sąlygos rinktis papildomojo ugdymo būrelius ir pasirenkamuosius dalykus.
2. Pasiekiami geri brandos egzaminų rezultatai.
3. Daugumos mokytojų aiškinimas tinkamas mokiniams.
4. Mokyklos bendruomenė didžiuojasi mokykla.
5. Mokykla palaiko tikslinius ryšius su įvairiomis institucijomis.
6. Tinkamai komplektuojamas pedagoginis personalas.
7. Veiksminga pagalbinio personalo veikla.
8. Materialinių išteklių telkimas.
9. Tinkamai rūpinamasi individualiais, saugumo, emociniais, fiziniais ir socialiniais poreikiais.
10. Mokinių vertybinių nuostatų formavimas.
Mokyklos tobulintinos pusės:
1. Pamokos uždavinio, orientuoto į mokinio veiklą, formulavimas ir įgyvendinimas pamokoje.
2. Mokinių vertinimo pamokoje metodai ir vertinimo bei įsivertinimo metu gautos informacijos panaudojimas.
3. Mokinių pradinis specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas. 
4. Dalykinių ir šiuolaikinių informacinių mokymo priemonių ir kitų informacijos šaltinių panaudojimas pamokose.
5. Planavimo procedūrų kokybė ir planų dermė.