Misija ir vizija

Mokyklos filosofija

Esu Žmogus. Žmogus iš didžiosios raidės.

Mokausi + tikiu = gyvenu.

Gimnazijos vizija

 • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – trikalbė Nemėžio gimnazija, puoselėjanti tautinių bendruomenių tradicijas ir kultūrą.
 • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – demokratiniais principais organizuota ugdymo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programas lietuvių, lenkų, rusų kalbomis, teikianti mokinių mokymosi ir saviraiškos poreikius.
 • Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija – šiuolaikiška, aprūpinta moderniomis informacinėmis technologijomis mokykla, kurioje ugdomas aukštos moralės, šiuolaikiškas žmogus, gerbiantis savo valstybę, atsakingas, nemenkinantis savosios kultūros ir gimtosios kalbos, saugioje ir estetinėje aplinkoje išugdytas kompetentingos ir kvalifikuotos pedagogų bendruomenės, humanizuojant ir demokratizuojant tarpasmeninius santykius tarp įvairių tautybių bendruomenės narių.

Gimnazijos misija

 • Organizuojamas ugdymas lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.
 • Perteikiamos pagrindinės vertybės , kuriomis remiasi visuomeninis gyvenimas, skatinami mokiniai mokytis ir ruoštis gyventi ir veikti visuomenėje, užtikrinamas geras parengimas tolesnėms studijoms.
 • Žadinamas ir puoselėjamas kiekvieno mokinio kūrybiškumas, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaroma galimybė imtis iniciatyvos ir atsakomybės.
 • Ugdomas geras Lietuvos pilietis, puoselėjantis žmogaus savigarbą ir orumą, gebantis bendrauti ir bendradarbiauti, skatinamas harmoningas vystimasis.
 • Padeda pažinti, suprasti ir paremti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, įsisąmoninti demokratinės valstybės piliečio teises ir pareigas.
 • Mokiniams sudaromos sąlygos perimti Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros sampratą, aukštos moralės pagrindus.

Gimnazijos prioritetai

 • Formuoti bei tobulinti krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes.
 • Tobulinti gimnazijos vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesines bei asmenines kompetencijas.
 • Užtikrinti kokybišką mokinių mokymąsi.
 • Stiprinti pilietinį ir etninį ugdymą.